Wat houdt de Wet langdurige zorg in

(zie ook www.zorgwijzer.nl)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hervormd in een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten:

De Wet Langdurige zorg (Wlz)

  • Langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling
  • Meer over de Wlz hieronder

De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket

  • Zoals persoonlijke verpleging en verzorging
  • Meer over de Zvw

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  • Zoals huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid
  • Meer over de Wmo

De Jeugdwet

  • Vrijwel alle vormen van jeugdhulp
  • Meer over de Jeudgwet

Meer info vind je hier

Daan Kuijl